آي تک متشکل از گروهي از دانش آموختگتگان و متخصصان حوزه فناوري و اطلاعات و ارتباطات استآي تک متشکل از گروهي از دانش آموختگتگان و متخصصان حوزه فناوري و اطلاعات و ارتباطات است